0114108Sciences and Arts of Religious and Local Wisdom Development
ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนาทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ เทคนิคและมรรควิธีการบูรณาการองค์ความรู้จากมิติทางศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม


Concepts, theories and development process on religion and Local wisdom; experiences, techniques, and approaches for knowledge integration from religious and wisdom views for developing human resource and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54