0114107Wisdom and Development in Context of Modern Society
ภูมิปัญญากับการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และทฤษฎีภูมิปัญญา การวิเคราะห์และการถอดรหัสภูมิปัญญา การบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่


Concepts and theories of wisdom; analysis and wisdom decoding, integration and application of knowledge from wisdom for development in the context of modern society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54