0114106Seminar on Religion and Local Wisdom for Integrative Development
สัมมนาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตอบโจทย์ทางสังคมในมิติทางการพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม


Religion and local wisdom in the context of modern society, and change of roles of religion and local wisdom in replying the social questions in dimensions of development, including integration
of religion and local wisdom for society development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54