0114104Seminar on Concepts and Theories of Religion and Local Wisdom
สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พลวัตแนวคิด และทฤษฎีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์และรื้อสร้างแนวคิดทางศาสนาและภูมิปัญญา ศาสนาและภูมิปัญญาในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปรับตัวต่อรองในฐานะพลังทางวัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในบริบทสังคม


Concept dynamics, and theories of religion and Local wisdom; analysis and deconstruction of religious concepts and wisdom; religion and wisdom in stream of globalizations, including trends
and attitude adjustment as cultural power and adaptation of powerful relation in the context of society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54