0114103Research Methodology in Religion and Local Wisdom
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาในการเก็บข้อมูลในพื้นที่สนามในประเด็นศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย


Concepts, theories, process of quantitative and qualitative research on religion and local wisdom; research methods on anthropology in data collection on the field in religious and local wisdom points for developing as research questions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54