0114101Philosophy and Research Methodology of Humanities and Social Sciences
ปรัชญาและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการทำวิจัย วิธีดำเนินการและการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการอภิปรายผลการวิจัย


Philosophy and quantitative and qualitative research methodology of Humanities and Social Sciences, process of research, research methods and research design, data analysis, conclusion, and discussion of research results
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54