0112436Local Wisdom and Development
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะและประเภทของวัมนธรรม ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และการพัฒนา แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมทั้งการนำเอาภูมิปัญยาท้องถิ่นและบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้
การพัฒนา

Definitions, background, characteristics and types of culture; importance of culture to the way of human life and to development; guidelines for promotion, conservation and adjustment of culture to suit social changes and application of local wisdom and
roles of indigenous sages to local development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54