0112209Principles of Community Economic Development
หลักพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน องค์กรและตัวแทนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน


Fundamentals of community economic development; the context of community economic development; major goals of community economic development; organizations and their representatives for community economic development; strategies for community economic
development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54