0199206Eco - Tourism
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บทบาทของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง

The importance of tourism, types of tourist attraction; relationships between geological conditions and tourism arrangements; tourist attraction in Thailand; the trend of eco-tourism, roles of the government, private sectors
in arrang and developing tourist attractions; field study to practice the correct tourism skills.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54