0199104Art Appreciation
ศิลปนิยม
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศิลปกรรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรค์ และผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ และสถาปัตยกรรมของไทย ภูมิภาคและนานาชาติ ฝึกให้รู้จัก เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม


Aesthetic principles, creativity, and major Thai, regional, and international works of visual arts, handicrafts, architecture; understanding and appreciating aestheic values branches of arts, as well as utilizing them in life.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54