0199102Introduction to Philosophy and Religion
ปรัชญาและศาสนาเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก ศึกษาลักษณะแนวคิดทางปรัชญา และหลักธรรมที่สำคัญ ๆ ของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู รวมทั้งการนำแนวคิด และหลักธรรมต่าง ๆ
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของปัจเจกบุคคล และสังคม

Definition, scope, and characteristics of philosophy; concepts of major Oriental and Western philosophicak creeds; essential philosophical principles and scruples of various religions, particularly Buddhism, Christianity, Islam, and Hinduism;
appropriate applications of such principles to actual conditions of each individual and society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55