0109458Human Resources Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูน พัฒนา ทักษะความสามารถของมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรภาคประชาชน


Meaning, importance of human resources; forms, techniques and appropriate methods for improving and developing human skills; human resource development in governmental or non-governmental organization, and people organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54