0109454Vocation and Economic in Local Community
อาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเกิดขึ้นของอาชีพและรายได้ในแต่ละพื้นที่ทำกิน วิธีการหารายได้และชนิดของเศรษฐกิจ การปรับตัว และการอพยพต่อการสร้างรายได้ กลไกทางสังคมในการกำกับอาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของการสร้างอาชีพและรายได้ ในเงื่อนไขปัจจุบัน


Establishment of vocation and income generating in each area; methods of earning income and types of economic; adaptation and migration and migration for income generating; social mechanism for monitoring vocation and economic in local communities;
strategies of vocation and income generating under the current conditions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55