0109451Economical Anthropolgy
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมของความคิดทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจของสังคมดั้งเดิม สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ กับสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม


Study and analyze development and cultural foundation of economic thoughts; economic system of primitive society, agricultural society, industrial society; relationship between economic system and socio-culture;
economic system and social and cultural changes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54