0109449English for Community Development Worker 1
ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาชุมชน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การแนะนำชุมชน การประสานงาน และการสร้างสัมพันธภาพในงานพัฒนาชุมชน


Practice skills of communication by speaking reading, and writing English that Frequently use in community development works; involved technical terms and words; introduction to community,
coordinating, and creating relationship in community development works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55