0109426Development Term Paper
พัฒนานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต4 (0-2-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนเป้าหมายขององค์กรฝึกงานด้านพัฒนาชุมชนหรือสังคม นำเสนอผลการวิจัยต่อองค์กรฝึกงานและชุมชน จัดโครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นผลจากการวิจัย


Course requirement: Students need to pass the exam in Community and Social Development Internship Course and have a minimum GPAX of 2.00
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54