0109424Vocational Practice Training for Community and Social Development
ฝึกงานการพัฒนาชุมชนและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-30-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาดูงานและฝึกทักษะการทำงานเชิงวิชาชีพการพัฒนาชุมชนหรือสังคมกับองค์กรรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในประเทศไทยหรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์


Conducting field visits and professional skill practices with governmental organization or non-governmental organization in Thailand or ASEAN communities at least 12 weeks
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54