0109423Development Research Report
พัฒนานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต4 (0-2-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:นิสิตต้องสอบผ่านวิชาฝึกงานพัฒนาชุมชนและสังคมและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

Course Description
วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเป้าหมายขององค์กรฝึกงานด้านพัฒนาชุมชนหรือสังคม นำเสนอผลการวิจัยต่อองค์กรฝึกงานและชุมชน จัดโครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นผลจากการวิจัย


Participatory research with a community; goals of the community and social development internship organization; presentation of research findings to the internship organization and the community; community
and social development project based on the research findings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54