0109422Vocational Practice Training for Community Development
ฝึกปฏิบัติการเชิงวิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต4 (0-30-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การศึกษาดูงานและฝึกทักษะการทำงานเชิงวิชาชีพการพัฒนาชุมชนกับองค์กรรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในประเทศไทยหรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์


Conducting field visits and professional skill practices with governmental organization or non-governmental organization in Thailand or ASEAN communities at least 12 weeks
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54