0109413Vocational Practice Training
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ และความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการงานพัฒนาชุมชน ให้นิสิตเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับการฝึกงานทั้งทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ผู้รู้ ประเด็นปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน
แนวทางในการประกอบอาชีพในฐานะนักพัฒนาชุมชน

Organizing training and activities for improving skills, attitude and knowledge which neccessary to implementing community development,assign students prepare data information and coordination for their internship fieldwork include information on groups,
communities,organization,Key information,problems issues,situation and guidelines for being professional community development worker
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54