0109372Group Dynamics for Community Development
พลวัตกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ธรรมชาติ และประเภทต่างๆของกลุ่ม ความสำคัญของการรวมกลุ่มในงานพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนากลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิก และเพิ่มพูนศักยภาพพลังอำนาจของกลุ่ม เทคนิคการขับเคลื่อนกลุ่มหรือพลวัตกลุ่มเพื่อการพัฒนา


Definitions; nature; and types of groups; importance of grouping in community development; process of group development in order to develop member’s abilities and group empowering; techniques of groups movement of group dynamic for community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54