0109364Urban Sociology
สังคมวิทยาเมือง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กำเนิด พัฒนาการ รูปแบบและลักษณะของสังคมเมืองทางด้านนิเวศวิทยา ขอบเขตและแนวทางการศึกษาเมืองในมุมมองของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ประชากร สถาบัน องค์การทางสังคม
ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมือง และกระบวนการโลกาภิวัตน์ ปัญหาสังคมเมืองและการแก้ปัญหา

States of becoming urban society; forms and characteristic of urban society; scopes and approaches of urban study; industrial city expansion; technology, population,
institution, and social organization; concepts and theories of urbanization, problems of relations between city and city, city and globalization; urban society problems and solution
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54