0109363Development of Mekong Subregion
การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แผนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาโดยเน้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-เจ้าพระยา-อิระวดี แผนความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพหุภาคีที่สำคัญ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การข้ามแดนของทุนไทย บทบาทของจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Basic economy and politics of countries in Mekong subregion; cooperative plans among countries for development focusing on plans of economic development in Mekong subregion, plans of economic development in Mekong-Chao Phraya-Irrawaddy;
cooperative plans of primary multilateral economic development in Mekong subregion; border-crossing of Thai capital; roles of China for economic development in Mekong subregion; economic and social impacts and environments in Mekong subregion
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet