0109363Gender and Development
เพศสถานะกับการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ เพศสถานะ และเพศวิถี เพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา และประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการประกอบสร้างเพศสถานะ ในสังคมนโยบายยุทธศาสตร์ของภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเพศสถานะ การออกแบบโครงการพัฒนาที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ

Definitions and concepts about sex, gender, and sexual orientation; social, political, cultural, psychological, and historical factors that influence the construction of gender in society; strategic gender policy off government
and private sectors in development; ชdesigning development projects that consider gender equality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55