0109362Local Wisdom and Development
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ วิธีการศึกษา พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเครื่องมือการพัฒนา เน้นให้นิสิตสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความสำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติการพัฒนา และการเรียนรู้ วิธีคิด และการพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้านคนสำคัญในประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย ศึกษาบทเรียน จากกรณีศึกษาในประเด็นการประยุกต์ความรู้ ภูมิปัญญาเพื่อใช้ในการพัฒนา

Definitions, importance, learning method, and dynamic of local wisdom; local wisdom as a concept in social science; local wisdom as a tool for development; analyzing the importance of local wisdom in the dimension
of development; learning the thinking method; development of important local sages in different development areas; case study in applications of knowledge and local wisdom for development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54