0109361Human Security
ความมั่นคงของมนุษย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด และขอบเขตของความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ ในมิติต่างๆ นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทและความเคลื่อนไหวขององค์กรเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชน ในการจัดระบบเพื่อให้หลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย และการสนองตอบต่อความจำเป็นของมนุษย์

Definitions, concepts, and scope of human security; problems of human security in government policies and strategies on human security; roles and movements of private and public organizations in establishing a system to
assure rights, security, and satisfaction to human needs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54