0109360Urban and Rural Relation
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท วิวัฒนาการของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของเมืองและชนบท แนวคิดทฤษฎี Urban bias theory
สถานการณ์ปัญหาการอพยพ เคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น การแสวงหาความสมดุลของการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของเมืองและชนบท

Types of relationship between urban and rural society; evolution of urban and rural society; changes of relationship system; Urban bias theory; situation, problems, and
impacts of rural-urban migration; finding a balance of relationship between urban and rural system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54