0109359English for Community Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพในงานพัฒนาชุมชน และการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การแนะนำตัว การทักทาย
การติดต่อทางโทรศัพท์ การกล่าวขอบคุณ การกล่าวคำเชิญ การแสดงความยินดีและการแสดงความเห็นใจ

Communication practices through speaking, reading, and writing in English language regularly used in community development work; vocabularies on creating relationship in community development; communication in
different situations such as introduction, greeting, telephoning, thanking, invitation, congratulation, and showing sympathy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54