0109357Changes of the Mekong Sub-Region
การเปลี่ยนแปลงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ยุครัฐบรรณาการ ยุคอาณานิคม ยุคการเกิดรัฐ-ชาติสมัยใหม่ และเน้นยุคการนำแนวคิดเสรีนิยมใหม่มาปฏิบัติ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
แนวคิด และบทบาทของรัฐบาลไทย รัฐบาลนานาชาติ สถาบันการเงินและองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลกระทบด้านต่างๆ จากการพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การปรับตัวและต่อรองของท้องถิ่น

Changes of Mekong Sub-region since tribute state era, colonial era, nation-state era, and neo-liberalism era; economic development plan of Mekong Sub-Region; concepts and roles in economic development of Thai government, international government,
monetary institute and international development agencies; impacts of economic development, adaptation and bargaining of local communities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54