0109356Ethnic Studies
ชาติพันธุ์ศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางในการศึกษาความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ พัฒนาการของการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย นโยบายรัฐไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพปัญหาและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้บริบทรัฐ-ชาติ และโลกาภิวัตน์

Studies path of cultural ethnic groups; social science theoretical concepts in ethnic group studies; development of ethnic groups in Thailand; Thai government policies to ethnic groups; problems and adaptation of ethnic group in Thailand
and sub-region of the Mekong in contexts of state-nation and globalization
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet