0109356Globalization and Transnational Society
โลกาภิวัตน์กับสังคมข้ามชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของโลกาภิวัตน์ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์และลักษณะข้ามชาติ ลักษณะของโลกาภิวัตน์ในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นการทำให้เป็นอนุภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน ข้อตกลงการค้าเสรี และผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งกลยุทธ์การต่อรองในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นต่อกระแสโลกาภิวัตน์

Definitions of globalization; social sciences concepts and theories for explanation globalization and trans-nationalism; characteristics of globalization in ASEAN and
Mekong Sub-Region; Free Trade Agreement (FTA) and impacts to local communities; bargaining strategic of local community
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet