0109355Community Economy
เศรษฐกิจชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบเขต ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Scope, definitions, and importance of community economy; household in economic system; local communities; local markets; economy outside market; policies for community economy development; philosophy of sufficiency
economy and community economy development; problems and solutions of community economy development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54