0109355Agriculture in Globalization
เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตทางการเกษตรจากแบบเดิมไปสู่สมัยใหม่โดยเน้นการผลิตของเกษตรกรภายใต้ระบบพันธะสัญญา พัฒนาการของระบบพันธะสัญญาในระดับสากลและประเทศไทย รูปแบบของระบบพันธะสัญญา
นโยบายรัฐเกี่ยวกับการผลิตภายใต้ระบบพันธะสัญญา การนำข้อตกลงสหภาพยุโรปและมาตรฐานฟาร์มมาปฏิบัติ วิธีการต่างๆ ที่ธุรกิจการเกษตรนำมาใช้กับเกษตรกรภายใต้ระบบพันธะสัญญา และผลกระทบจากการผลิตภายใต้ระบบพันธะสัญญาต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

Changes of modes in agricultural production; farming contract; developments of farming contract; models of farming contract; government policies related to farming contract; problems and impacts of farming contract to farmers and consumers
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54