0109354Economics in Mekong Sub-Region
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แผนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยเน้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-เจ้าพระยา-อิระวดี
และแผนความร่วมมือแบบทวิภาคีที่สำคัญระหว่างรัฐบาลต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บทบาทของจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค

Economic foundation of countries in Mekong Sub-Region; international cooperative plans of economic development; roles of Chinese government in economic development in Mekong Sub-Region; socio-economic impacts and environmental impacts at Sub-Region level
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54