0109352Environmental Problems in Developing Countries
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยาม ความหมาย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ สาเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศ
ที่ให้ความช่วยเหลือต่อประเทศกำลังพัฒนา เช่น Greenpeace Oxfam แนวโน้มและทิศทางของประเทศกำลังพัฒนาในการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

Definitions and meaning of environmental problems; factors and causes that effecting to environmental problems of developing countries; occurred impacts; international
collaborative organization that support to developing world such as Green Peace, Oxfam; trends of Developing world in the future
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54