0109351Foundation of Community Economic Development
หลักพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจชุมชน คุณค่าและความหมายของเศรษฐกิจชุมชน การจัดการเศรษฐกิจชุมชนโดยท้องถิ่น การนำคุณค่าที่มีอยู่เดิมของชุมชนโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงกลยุทธ์การสร้างตลาดของชุมชนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบตลาด

Characteristic of community economic which emphasis on developments of community economic system; values and meanings of community economic; management of community economic by local people; application of local wisdom, social and cultural
capital for community economic development; marketing strategic of community under economic changes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54