0109350Local Economy
เศรษฐกิจท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและลักษณะของเศรษฐกิจท้องถิ่น คุณค่าของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น และการจัดการ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเน้นระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร
ระบบเศรษฐกิจแบบศีลธรรม และการสร้างพื้นที่ตลาดของท้องถิ่นภายใต้กระแสการเข้ามาของตลาดและโลกาภิวัตน์

Definitions and characteristic of local economy; value of local economy system and management; social sciences concepts and theories for explanation local
economy system; emphasis on local economy system which connecting to resources-base, moral economy system; local markets under globalization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54