0109349Organizational Psychology
จิตวิทยาองค์การ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติในจิตวิทยาองค์การ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์การ ปัจจัยและกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ รูปแบบและพฤติกรรมองค์การ บทบาททางสังคมและองค์การ การวิเคราะห์
์และการแก้ปัญหาในองค์การ

Background, theories, concepts, and practices in organizational psychology; change and development of organizational psychology; factors and strategies used in developing an organization; organizational forms
and behaviors; social and organizational role; problem analysis and solution in an organization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55