0109346Organizational Culture
วัฒนธรรมองค์การ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ ความหมายวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การ หน้าที่วัฒนธรรมองค์การ แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมองค์การ การสืบสานวัฒนธรรมองค์การ และข้อดี และข้อจำกัดของวัฒนธรรมองค์การ


Concept of organizational culture; definitions of organizational culture; characteristics of organizational culture; function of organizational culture; origin of organizational culture; inheritance of organizational culture;
advantages and disadvantages of organizational culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54