0109345Psychology in Welfare Work
จิตวิทยาในงานสวัสดิการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาและงานสวัสดิการ พฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาในงานสวัสดิการ การสร้างทีมงาน การสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ


Relationship between psychology and welfare work; human behaviors; application of psychological knowledge in welfare work; team creation; motivation creation to promote welfare allocation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54