0109344Ethnic Study
ชาติพันธุ์ศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย แนวทางในการศึกษาความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายรัฐไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์
สภาพปัญหาและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้บริบทรัฐ-ชาติ การพัฒนา และกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Developments of ethnic study in Thai society; approaches to study cultural identity of ethnic groups; social sciences concepts and theories for ethnic study; Thai
government policies for ethnic groups; problems and adaptation of ethnic groups under context of state-nation; development and globalization which emphasis on ethnic groups in Thailand and Mekong Sub-Region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54