0109341Community Wisdom and Innovation
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน กรณีศึกษาภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชนในงานพัฒนา


Meaning, importance, theoretical concepts related and primary characteristic of community wisdom and innovation; case study of community wisdom and innovation; changes in community wisdom and innovation; application of community wisdom
and innovation in development work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54