0109339Local Politics and Government
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย

Definitions and significance of local government; relationships between central government, regional government, and local government; legal and administrative process of
local administrative organization; relationships between local administrative organization and people; current situations and trends of local politic and government in Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54