0109338Welfare for Older Person
สวัสดิการผู้สูงอายุ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานการณ์และปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย แนวคิด หลักการ และขอบเขตของงานสวัสดิการผู้สูงอายุ แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ


Situations and problems of older persons in Thailand; concept, principle, and scope of welfare for older persons; method for allocating welfare for older person by government, private, and community organization
for better quality of life for older persons
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54