0109336Disadvantaged Groups in Community Development
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในงานพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายลักษณะของผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผลกระทบจากสภาพความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรม ทัศนคติของชุมชนต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม นโยบายของรัฐเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส
ลักษณะของงานและบทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพต่างๆ ในการทำงานกับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนบทบาทของผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาชุมชน

Definition and characteristics of the socially disadvantaged; impacts from the state of being, tradition and culture; attitudes of the community towards the socially disadvantaged; state
policy in relation to the socially disadvantaged; the nature of the work and functional roles of different professionals in working the disadvantaged; and roles of the disadvantaged in social development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54