0109333Population Education
ประชากรศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานะของประชากร คือ ภาวะการเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการกระจายตัวของประชากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรที่มีต่อบุคคล ชุมชน ประเทศและโลก


States of births, deaths, movements, scattering and elements of population; relationships between population and different natural and socio-economic factors; impacts of populated ness on individuals, community, country and the world
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54