0109332Learning Process of the People
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะและคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน กระบวนการเกิด การดำรงอยู่ การสืบทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าว การเลี้ยงไหม การทอผ้า การกล่อมเกลาทางจริยธรรม การดูแลสุขภาพ การพึ่งตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ การรักษาสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ชีวิตและผลงานเชิงภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านคนสำคัญในท้องถิ่น

Study of definitions, characteristics, and value of local wisdom, establishment, existing, and continuity process for acknowledgment of rice cultivation silk culture weaving ethics appreciation health care self-reliance economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55