0109331Eco-Tourism Management
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการพัฒนาชุมชน แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


History, definitions, elements, and types of eco-tourism; importance of eco-tourism in community development; concept of tourism management by community; method for developing community potential for eco-tourism management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55