0109331Labor and Welfare Development
การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบเขตและความหมายของแรงงาน โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน ขอบเขตและหลักการให้สวัสดิการแรงงาน
ทั้งของรัฐและเอกชน แนวโน้มการให้สวัสดิการแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงานและการจัดการแรงงาน กฎหมายแรงงาน และสหภาพแรงงาน

Scopes and definition of labor; structure of man power; socio-economic status of Thai labor; concepts and theories of labor welfare; scopes and principles of labor welfare management; trends of labor welfare management; labor law and labor union
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54