0109330Agriculture in Globalization
เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของเกษตรกรรม พัฒนาการระบบเกษตรกรรม แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน รูปแบบของระบบเกษตรกรรมที่สำคัญ นโยบายการเกษตรของรัฐ เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาเกษตรกรไทย


Importance of agriculture; development of agricultural systems; concepts of sustainable agriculture; forms of key agricultural systems; agricultural policies by the government; contract farming; Thai farmers’ problems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54