0109330Agriculture in Globalization
เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต0 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของเกษตรกรรม พัฒนาการระบบเกษตรกรรม แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน รูปแบบของระบบเกษตรกรรมที่สำคัญ นโยบายการเกษตรของรัฐ เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาเกษตรกรไทย


Importance of agriculture; development of agricultural systems; concepts of sustainable agriculture; forms of key agricultural systems; agricultural policies by the government; contract farming; Thai farmers’ problems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55