0109330Agriculture in Globalization
เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของเกษตรกรรม พัฒนาการระบบเกษตรกรรม แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน รูปแบบของระบบเกษตรกรรมที่สำคัญ นโยบายการเกษตรของรัฐ เกษตรพันธะสัญญา ปัญหาเกษตรกรไทย


Importance of agriculture; development of agricultural systems; concepts of sustainable agriculture; forms of key agricultural systems; agricultural policies by the government; contract farming; Thai farmers’ problems
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet